Ładowanie…

STOWARZYSZENIE PSZCZELARSKIE ZIEMI KŁOMNICKIEJ

MIODY KŁOMNICKIE - GOTOWY NA SPOTKANIE Z NATURĄ?

Wystawa pszczelarska w Ostrawie – 11.03.3023

Nasi pszczelarze odwiedzili coroczną wystawę pszczelarską „Vćela!!!” w Ostrawie.

Poznaliśmy jak nasi koledzy za południową granicą gospodarują z pszczołami, jak prezentują produkty z pasieki i jak organizują wzajemną współpracę. Obecni byli tam również znani nam wystawcy z Polski, technikum pszczelarskie z Pszczelej Woli, Honey Lab „Teper & Waś” z Puław, i inni.

Wyjazd był bardzo owocny, poszerzył nasze horyzonty i sprzyjał integracji środowiska pszczelarskiego.

 

Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy w Kłomnicach

Dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach w jego progach gościliśmy na corocznym Walnym Zebraniu Koła Pszczelarzy w Kłomnicach.

Koledzy zatwierdzili Sprawozdanie Zarządu Koła przedstawione przez Prezesa Mirosława Kowalika,  i przegłosowali wnioski Komisji Rewizyjnej referowane przez kol. Tomasza Ojrzyńskiego. Przyjęty został również Roczny Plan Działania Koła na 2023 rok.

Ponadto Zarząd udzielił kolegom informacji dotyczących warunków wsparcia dla pszczelarzy na bieżący rok.
Koledzy zapoznali się również z wiadomościami organizacyjnymi płynącymi ze środowiska pszczelarskiego. 

Zebranie odbyło się w miłej i koleżenskiej atmosferze. 

Program pomocy dla pszczelarzy na rok 2023

ARiMR przewiduje, że już około 15 marca br. zostanie ogłoszony nabór wniosków,
natomiast termin ich składania zastał zaplanowany w okresie od 1 do 15 kwietnia 2023 roku.

Spis treści:

 • Pomoc dla pszczelarzy. Kiedy można składać wnioski? Terminy. 
 • Jaka pomoc dla pszczelarzy będzie przyznawana? 
 • Jakie dane trzeba podać we wniosku? 
 • Będą dalsze zmiany związane ze wsparciem dla pszczelarzy 

Pomoc dla pszczelarzy. Kiedy można składać wnioski? Terminy

Jak wynika z pisma Zespołu ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa,
zgodnie z Planem Strategicznym WPR na lata 2023-27
zatwierdzonym przez Komisję Europejską
oraz projektem Wytycznych podstawowych dotyczących udzielania wsparcia w ramach PS WPR
opracowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
ARiMR przewiduje, że już około 15 marca br. zostanie ogłoszony nabór wniosków,
natomiast termin ich składania zastał zaplanowany w okresie od 1 do 15 kwietnia 2023 roku.

Jaka pomoc dla pszczelarzy będzie przyznawana?

Pomoc przyznawana będzie w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-27 „Interwencji sektora pszczelarskiego”:

 • 6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
 • 6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
 • 6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

– Mimo, że ARiMR nie otrzymała dotąd od MRiRW ostatecznych i zatwierdzonych wytycznych,
to mając na uwadze konieczność przygotowania się organizacji pszczelarskich do złożenia wniosków,
opracowała „Zestawienie informacji/danych niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim I.6.2, I.6.3 i I.6.5”,
które stanowi wzór załącznika do wniosku.

Zestawienie to, będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest organizacja pszczelarska – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza.

Jakie dane trzeba podać we wniosku?

W tabeli trzeba będzie wskazać listę pszczelarzy, w których imieniu jest składany wniosek:

 • imię i nazwisko;
 • numer w Ewidencji Producentów;
 • liczbę pni pszczelich na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • status rejestracji weterynaryjnej, istnieje możliwość wyboru trzech odpowiedzi, tj.:
  posiada numer weterynaryjny,
  posiada wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii,
  nie posiada ani numeru ani wpisu;
 • łączną wartość netto (w złotych), stanowiącą wysokość planowanych przez pszczelarza środków finansowych na zakup sprzętu, leków lub pszczół, zgodną z faktycznym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez pszczelarza do organizacji pszczelarskiej.

Należy pamiętać, że zgodnie z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27 dla interwencji w sektorze pszczelarskim wsparciem finansowym może być objęty pszczelarz, który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) – podkreśla WIR.

Wpis „nie posiada ani numeru ani wpisu” automatycznie wyklucza pszczelarza z objęcia wsparciem finansowym.

Będą dalsze zmiany związane ze wsparciem dla pszczelarzy

ARiMR podkreśla, że jest to jedynie wersja robocza, a nie ostateczna, wobec czego, mogą zostać wprowadzone nieznaczne zmiany. Agencja poinformowała również, że planuje przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów na temat zasad uczestnictwa w interwencjach.

Roczny budżet na realizację interwencji w pszczelarstwie, łącznie ze środkami krajowymi wynosi ponad 10 mln euro. W planach jest również podwyższenie stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą – z 20 zł do 50 zł. Ogółem na wsparcie w ramach interwencji pszczelarskich w Polsce od 2023 do 2027 roku zaplanowano ponad 50,2 mln euro.

W drugim terminie (wrzesień-październik) zaplanowano ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach wszystkich rodzajów interwencji pszczelarskich:

 • I.6.1 – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej,
 • I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
 • I.6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
 • I.6.4 – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej,
 • I.6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół,
 • I.6.6 – wsparcie naukowo-badawcze,
 • I.6.7 – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych.